Tjänster 
Kontinuitets- och återskapandeplanering
Exempel p?utfört uppdrag

Kund
Börsnoterat IT-företag

Uppdraget
Företaget drabbades av många säkerhetsincidenter där varje incident eskalerade till en liten kris, och man ville slippa det tidsödande och ineffektiva brandkårsarbete som alla sm?incidenter ledde till. Dessutom insåg man p?företaget att det fanns en uppenbar risk att situationen kunde eskalera, och man ville naturligtvis undvika en allvarlig kris. Företaget behövde även kunna påvisa en bättre krisberedskap gentemot kunder och partners för att förbättra sitt erbjudande.

P-O Carlson Konsult kartlade situationen och behovet, införde redundans- och reservlösningar, samt såg till att ändra arkitekturen avseende befintlig milj? P-O Carlson tog fram rutiner och planer för att kunna hantera allehanda incidenter och större störningar, etablerade en krisorganisation, samt utvecklade rutiner och planer för förbättrad kommunikation med kunder och övriga intressenter under störningar.

Resultat
Antalet incidenter har kraftigt reducerats. Situationer som tidigare upplevdes som kriser hanteras nu effektivt som en normal aktivitet i den ordinarie verksamheten. Företaget har nått ökat förtroende hos kunder och partners, vilket resulterat i bättre affärer.

Generellt är syftet med en kontinuitetsplan att
   •  Säkerställa en snabb återgång till operativt driftläge vid ett avbrott
   •  Minimera störningar p?verksamhetsprocesserna under avbrottet
   •  Upprätthålla en förtroendeingivande kommunikation med samtliga intressenter under avbrottet

Arbetet med att ta fram en kontinuitetsplan börjar med att identifiera verksamhetsprocessernas beroende av en fungerande infrastruktur, deras elasticitet samt hur länge stödet från infrastrukturen kan utebli innan verksamheten börjar lida allvarlig skada. Med rimliga avvägningar beslutas om vilka åtgärder som kan behövas för att minska riskerna och öka elasticiteten samt vad som i övrigt kan hanteras med återskapanderutiner.

I nästa steg etableras en krisledningsgrupp och arbetet att ta fram planen, dess appendix och checklistor startar. Under detta arbete kommer beredskapen successivt att förbättras. Här kommer även behovet av kommunikation med samtliga intressenter under krislägen att adresseras, normalt genom framtagande av en motsvarande kommunikationsplan.

Den färdiga planen testas sedan under en eller flera övningar innan den kan anses formellt fullt gällande.

Within a few days the details of rolex replica uk online too get changed. Why deny the youth of their love of replica IWC Da Vinci watches? They know that they cannot afford to go in for multiple breitling replica uk, but if one sees the prices of replica IWC online, they will find out that even a casual user might easily purchase a few different models. While it is rolex replica watches that famous personalities like movie stars and rich tycoons will never search for rolex replica sale online, the fact is that the manufacturers of these watches are targeting the general public. They know that when rolex replica sale average teenager goes online to search for some gifts for his girlfriend he might get hooked if he finds something unique. If he finds the latest model of replica watches uk, he will be amazed at its prices and chances are bright that he will end up purchasing that.