Tjänster 
Policy och strategier, styrande dokument
Exempel p?utfört uppdrag

Kund
Försäkringsbolag

Uppdraget
Kunden behövde tydliggöra informationssäkerheten internt genom framtagande och införande av styrande och beskrivande regler.

P-O Carlson Konsult analyserade kundens situation och behov, tog fram styrande och stödjande dokumentation samt kvalitetssäkrade dokumentationen genom tester i verksamheten. Såg till att den styrande dokumentationen godkändes av VD och publicerades internt samt såg till att medarbetarna genomgick en grundutbildning i informationssäkerhet.

Resultat
Ökad medvetenhet internt om informationssäkerhetens betydelse för verksamheten, förbättrad kvalitet i informationshanteringen, samt ökad rapportering av informationssäkerhetsrelaterade incidenter, vilket resulterar i minskade skadekostnader.

Styrande dokument visar vägen
En säker organisations arbetsmetod och förhållningssätt regleras i ett antal styrande och beskrivande dokument för olika områden som säkerhet, IT- och informationshantering, kommunikation och sekretess.

P?strategisk niv?utgörs dokumentationen av policy och riktlinjer som ska svara p?frågorna “vad?och “hur? Styrande dokument p?operativ niv?är direktiv och anvisningar, som adresserar frågorna “med vad?och “p?vilket sätt?

Med en uppsättning harmoniserande dokument, anpassad för den specifika organisationen, ges medarbetarna ett bra stöd för att kunna utföra det dagliga arbetet s?att organisationens mål uppfylls. Målbilden blir tydlig och det blir p?s?sätt lättare för medarbetarna att gemensamt arbeta för att uppfylla den.

I de fall där en harmoniserande dokumentation saknas riskerar organisationen att g?åt fel håll och i otakt, vilket gör att det blir mycket svårt att n?målen. Det är inte ovanligt att svårigheten att överbrygga klyftan mellan strategisk och operativ niv?resulterar i att de strategiska dokumenten inte blir förankrade i verksamheten.

P-O Carlson har gedigen erfarenhet av att ta fram olika typer av styrande dokument likväl som att p?bästa sätt implementera dessa i verksamheten.