Tjänster 
Incidentanalys och incidentledning
Exempel på utfört uppdrag

Kund
Rikstäckande organisation som levererar kritisk stödfunktion till sjukvården

Uppdraget
Ett driftstopp i en kritisk stödfunktion resulterade i ett avbrott på cirka 50 timmar. Den gången gick det ändå relativt bra så vitt man vet, men det hade kunnat få mycket stora konsekvenser för patientsäkerheten och kunnat resultera i flera dödsfall. Då verksamhetens krav på maxtid för oplanerade driftavbrott är två timmar behövde man se till att liknande incidenter inte inträffar igen.

P-O Carlson Konsult intervjuade medarbetare både inom organisationen samt deras underleverantörer för att reda ut vad det var som hade hänt, varför det hände och varför det tog så lång tid att åtgärda. P-O Carlson föreslog åtgärder för att minska risken för nya incidenter samt för att förbättra krisberedskapen vid framtida störningar.

Resultat
En omfattande rapport som kvalitetsäkrats i ett remissförfarande med detaljerat händelseförlopp, identifieringen av de brister som ledde fram till incidenten och den långa återskapandetiden, samt konkreta förbättringsrekommendationer avseende teknik, rutiner och organisation.

Efter en incident är det alltid många viktiga frågor som ska besvaras:
- Vad var det som hände?
- Hur minskar vi risken att det händer igen?
- Hur kan vi stå bättre beredda inför framtida liknande incidenter?
- Hur kan vi förbättra hur vi informerar de som behöver känna till incidenten?
Resultatet av en incidentanalys sammanfattas i en rapport som på ett tydligt och lättförståeligt sätt ger svar på allt detta.