Tjänster 
Införande av ledningssystem för informationssäkerhet
Exempel p?utfört uppdrag

Kund
Stor svensk myndighet

Uppdraget
Svenska myndigheter lyder under krav från MSB som säger att man ska ha ett ledningssystem för informationssäkerhet, vilket uppdragsgivaren behövde hjälp med att adressera.
P-O Carlson Konsult analyserade kundens situation och behov för att identifiera rätt niv?av informationssäkerhet. Utifrån den definierade säkerhetsnivån tog P-O Carlson fram riktlinjer, processer och rutiner med mera, samt byggde upp en organisation för att säkerställa att informationssäkerhetsarbetet framgent bedrivs p?ett adekvat sätt.

Resultat
Förbättrad säkerhet genom införande av processer och rutiner för åtkomstskydd, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet, samt förbättrad effektivitet i informationshanteringen.